Duurzame inzetbaarheid in de regio

Modelweergave
Nationaal gemiddelde
substantieel hoger
(p ≤ 0.05 & Cohen's d ≥ 0.10)
hoger
(p ≤ 0.05 & Cohen's d ≥ 0.10)
geen verschil
(p ≥ 0,05)
lager
(p ≤ 0.05 & Cohen's d ≥ 0.10)
substantieel lager
(p ≤ 0.05 & Cohen's d ≥ 0.10)

Legenda

regiokaart Mercury

Beroepsbevolking in de regio

61%  arbeidsparticipatie 55-plussers

6.3% is werkloos

Bedrijfsbeleid

Of mensen zich inspannen voor duurzame inzetbaarheid hangt af van het beleid dat bedrijven hier daadwerkelijk op voeren en de mogelijkheden die dat beleid dan biedt. Of er stimulerend bedrijfsbeleid wordt gevoerd monitoren we aan de hand van genomen maatregelen om langer doorwerken te stimuleren en het belang dat werkgevers zelf hechten aan langer doorwerken.

Bedrijfsbeleid

26%

Werkgever vindt doorwerken tot pensioen belangrijk

43%
Werkgever heeft maatregelen getroffen om langer doorwerken te bevorderen

Belastbaarheid

Of mensen inzetbaar zijn is in het algemeen de resultante van de balans tussen de ervaren belasting enerzijds en de belastbaarheid anderzijds. Belastbaarheid monitoren we aan de hand van de door werknemers ervaren gezondheid en de werk-privé balans.

Belastbaarheid

heartbeat

77% Goede gezondheid

jingjang

85% Werk-prive balansActuele inzetbaarheid

Of mensen duurzaam inzetbaar zijn hangt grotendeels af van hun actuele inzetbaarheid. Die monitoren we aan de hand van het werkvermogen van mensen, de mate waarin kennis en vaardigheden aansluiten bij de huidige baan en het gemak waarmee mensen elders denken een andere baan te kunnen vinden.

Actuele inzetbaarheid

88% Voldoende kennis en vaardigheden

86% Werkvermogen

60% EmployabilityBelasting

Of mensen inzetbaar zijn is in het algemeen de resultante van de balans tussen de ervaren belasting enerzijds en de belastbaarheid anderzijds. Belasting monitoren we aan de hand van fysieke belasting, psychosociale belasting en steun en regelmogelijkheden die mensen hebben om met die belasting om te gaan.

Belasting

56% Psychosociale belasting

80% Fysieke belasting

53% Regelmogelijkheden en steun

Omgaan met verandering

Of mensen duurzaam inzetbaar zijn is afhankelijk van hun actuele inzetbaarheid, maar ook van veranderingen in het werk en de mate waarin mensen met die veranderingen kunnen omgaan. Of en hoe mensen omgaan met verandering monitoren we aan de hand van indicatoren voor scholing, leven lang leren en mobiliteit. Niet alle indicatoren staan hier weergegeven. Voor alle indicatoren, verwijzen wij naar de grafieken (zie grafiekweergave).

Omgaan met verandering

54% Scholing

27% Interne mobiliteit

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid uit zich vooral in een toename van de gemiddelde pensioenleeftijd. De feitelijke pensioenleeftijd van mensen wordt voorspeld door de gemiddelde leeftijd tot welke werknemers zelf willen en/of kunnen doorwerken. Daarom monitoren we 'duurzame inzetbaarheid' aan de hand van de gemiddelde leeftijd tot welke werknemers aangeven te willen en te kunnen doorwerken.

Duurzame inzetbaarheid

Kunnen doorwerken
Willen doorwerken

Verandering in werk

Of mensen duurzaam inzetbaar zijn is afhankelijk van hun actuele inzetbaarheid, maar ook van de veranderingen in het werk in de regio en de mate waarin mensen met die veranderingen kunnen omgaan. Veranderingen in het werk monitoren we aan de hand van informatie over innovaties in werkprocessen.

Verandering in werk

42% Procesinnovatie